แนะนำ – Text to speech

โปรแกรมสำหรับแปลงประโยคภาษาอังกฤษเป็นเสียงพูด (A program that can convert any writen text into spoken words)

แนะนำ – Online Dictionary

พนจนานุกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่มีเสียงคำศัพท์ให้ฟัง (Online dictionary with pronunciation for each word)