เราเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเอง ควบคู่ไปกับการมีเพื่อนที่ดี ในชุมชนแห่งการเรียนรู้

การรวมกลุ่มกันระหว่าง ผู้ที่มีความสนใจในการพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กัน

แบ่งปันบทเรียน สื่อสร้างสรรค์ และสาระความรู้ต่างๆ ที่เอื้อ ต่อการเรียนการสอน ให้กับหลากหลายกลุ่ม หลากหลายวัย หลากหลายความสนใจ

กระจายโอกาสในการสร้างอาชีพ ให้กับผู้ที่มีความสนใจและมีความพร้อม ในการพัฒนาและยกระดับตนเอง ได้มีส่วน ในการร่วมสร้างสรรค์ พัฒนา ปรับปรุง และนำระบบการเรียนออนไลน์นี้ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

นำรายได้จากการบริจาคร่วมบุญ สนับสนุน Learning Platform นี้ เข้าสมทบในโครงการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลพระไตรปิฎกออนไลน์ เพื่อการสืบค้นคำสอนของครูบาอาจารย์ กลับไปยังคำสอนของพระพุทธองค์ โครงการพระธัมมเจดีย์ About Dhamma Stupa Network

Learning & Sharing Community

Know English
Online English Learning Platform

จัดทำขึ้น โดย คณะบุคคล
ที่มีความสนใจด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี


Learner Group Meeting,
Dusit Thani Huahin


Welcome to
Our Online Course


Interactive Online
Conversation Exercise

About Facilitator
เกี่ยวกับผู้ประสานงาน


Education

 • Sriyanusorn School, Chanthaburi
 • Bachelor of Arts in Art History,
  Silpakorn University

Extra On-line CoursesTraining & Workshop

 • EdTechXAsia 2016 by EdTechXGlobal and IBIS
 • International Mobile Learning by The University of Hong Kong
 • A Nine-step Guide to Fast & Effective Business Writing by Nation Group
 • Event & Sponsorship Marketing by the Asia Business Forum

English Language Proficiency

 • IELTS - Overall Band Score 6.5
 • TOEIC - Total Score 795
 • CU-TEP - TOEFL Equated Scores 547
 • Dusit Thani College English Proficiency Test (DEPT) - TOEIC Equated Scores 876

Computer Skills

 • MOODLE: Admin and Course creator
 • Microsoft Office: Movie Maker, Power Point, Word, Excel and Outlook
 • Audacity Sound Editor: basic audio editing as part of the online learning materials
 • Camtasia: basic video creating and motion picture presentation
 • Google Account: Google Form, Gmail, Drive and Calendar
 • Facebook Fan Page: admin, content developer and advertising
 • Web design: Basic drag & drop website templates (Informative based website)

ExperienceVolunteer

Design, Develop and Manage English Camp for Young Learners